Adatvédelmi tájékoztató – Kapcsolati űrlap

 

Blinken OSA Oktatási programok

A Közép-európai Egyetemen (cím: 1051 Budapest, Nádor u. 9., továbbiakban: Egyetem) nagy hangsúlyt helyezünk a személyes adatainak védelmére és arra, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR*), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató a KEE – Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (továbbiakban: Blinken OSA) által szervezett Tanári Továbbképzési Programokkal (Blinken OSA Education Programs, továbbiakban: Programok) kapcsolatos személyes adatok felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?

A Blinken OSA – a Közép-európai Egyetem szervezeti egysége – hidegháborús és emberi jogi gyűjtemények repozitóriuma; kutatóhely, amely a gyűjteményeivel kapcsolatos levéltári, taxonómiai, információs és történelmi problémákra keres megoldást; valamint oktatási intézmény is, amely egyetemi kurzusok mellett pedagógus-továbbképzést és diákprogramokat is szervez. Emellett a Blinken OSA ad otthont a Centrális Galériának is, ahol kiállításokat, művészeti előadásokat, installációkat, filmvetítéseket, előadásokat és szemináriumokat rendezünk. Részletes információért kérjük látogasson el a honlapunkra: www.osaarchivum.org.

 

2. Az adatkezelő elérhetősége

Közép-európai Egyetem
1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Szél Irisz, adatvédelmi tisztviselő
Közép-európai Egyetem
1051 Budapest Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 327-3000
E-mail: privacy@ceu.edu

 

4. Mi a személyes adatok kezelésének célja? Milyen személyes adatait gyűjtjük? Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja? Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatokat az Egyetem az érintettől gyűjti, ugyanakkor az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Személyes adatait az alábbiakban meghatározott adatkezelési cél(ok) tekintetében és ideig kezeljük. A meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.

  Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
4.1. Tájékoztatás, szolgáltatás minőségének javítása Név, e-mail cím, üzenet,  munakehely (iskola neve) GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján az adatkezelés a az adatkezelő jogos érdeke alapján szükséges 6 hónap

 

4.2. Hírlevélre történő feliratkozás http://www.osaarchivum.org/hu/rolunk/szabalyzatok/hirlevel-adatvedelmi-tajekoztato

 

5. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Az adatokat a Közép-európai Egyetemen belül a Blinken OSA Archívum kezeli.

A jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében adatfeldolgozók szolgáltatását vesszük igénybe:

  • Office365: az USA-ban rendelkezik székhellyel, de az Egyetem adatait az Amszterdamban és Dublinban található adat központokban tárolják. A szoftvert e-mail- és dokumentumkezelésre, illetve tárolásra használja az Egyetem.
  • Amazon Web Services Tárhely szolgáltató: Az USA-ban rendelkezik székhellyel, az Amazon.com által az interneten kínált szolgáltatások gyűjteménye amelyek egy felhő alapú platformot alkotnak. Más weboldalaknak és kliens oldali alkalmazásoknak nyújt szolgáltatásokat.

Az adatfeldolgozók az adatok feldolgozását a köztük és az Egyetem között létrejött adatfeldolgozói szerződés alapján végzik.

Az adatokat harmadik személy részére csak akkor továbbítjuk, ha ezt jogszabály teszi kötelezővé, illetve ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.

 

6. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Önnek jogában áll

  • kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést,
  • tiltakozni az adatainak a kezelése ellen,
  • kérni az adatainak a helyesbítését,
  • kérni az adatainak törlését,
  • korlátozni a személyes adatainak a felhasználását,
  • kérni adatainak hordozhatóságát,
  • jogorvoslattal élni.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének a privacy@ceu.edu vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 9 címre.

Az Egyetem mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül.

Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

A hatósági jogorvoslat mellett lehetősége van bírósághoz is fordulni az adatkezelő tevékenysége miatt. Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

7. Személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem adjuk át más szervezeteknek. További részletekért kérjük olvassa el a Közép-európai Egyetem adatvédelmi szabályzatát https://documents.ceu.edu/documents/p-1805.

Utoljára frissítve: Budapest, 2021. április 23.